ΚαλωσορIσατε στην επiσημη ιστοσελiδα της

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων

Ἁγίου Ὄρους

Image

Ἡ ἵ­δρυ­ση τῆς μο­νῆς Ἰ­βή­ρων σχε­τί­ζε­ται μὲ τὴν πα­ρου­σί­α στὸ Ἅ­γι­ον Ὄ­ρος με­λῶν τῆς με­γά­λης ἰ­βη­ρι­κῆς ἀ­ρι­στο­κρα­τι­κῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας των Τορ­νι­κί­ων ἀλ­λὰ καὶ μὲ τὶς πο­λύ­τι­μες ὑ­πη­ρε­σί­ες ποὺ πρό­σφε­ραν στὴ Βυ­ζαν­τι­νὴ αὐ­το­κρα­το­ρί­α.

Ὁ Ἰ­ω­άν­νης ὁ Ἴ­βηρ καὶ ὁ γι­ός του Εὐ­θύ­μι­ος, συγ­γε­νεῖς τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας τῶν Τορ­νι­κί­ων, ἐ­πι­κε­φα­λῆς ὁ­μά­δας γε­ωρ­γι­α­νῶν μο­να­χῶν, μαρ­τυ­ροῦν­ται στὸν Ἄ­θω με­τὰ τὸ 963, στὴ μο­νὴ τῆς Λαύ­ρας, ὅ­που γί­νον­ται μα­θη­τὲς τοῦ ἁ­γί­ου Ἀ­θα­να­σί­ου τοῦ Ἀ­θω­νί­τη. Λίγα χρό­νι­α ἀρ­γό­τε­ρα θὰ τοὺς συ­ναν­τή­σει ἐ­κεῖ ὁ πα­τρί­κι­ος Τορ­νί­κι­ος, ποὺ εἶ­χε ἐν τῷ με­τα­ξὺ κα­ρεῖ μο­να­χὸς μὲ τὸ ὄ­νο­μα Ἰ­ω­άν­νης καὶ δι­α­τη­ροῦ­σε στε­νοὺς δε­σμοὺς μὲ τοὺς αὐ­το­κρα­το­ρι­κοὺς κύ­κλους τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, ἰ­δι­αί­τε­ρα μὲ τὸν αὐ­το­κρά­το­ρα Βα­σί­λει­ο Β´ τὸν Μα­κε­δό­να. Ὅ­ταν ὁ στρα­τη­γὸς τῆς Ἀ­να­το­λῆς Βάρ­δας Σκλη­ρὸς ἐ­πα­να­στά­τη­σε ἐ­ναν­τί­ον τοῦ Βα­σι­λεί­ου, ὁ Τορ­νί­κι­ος κλή­θη­κε ἀ­πὸ τὸν αὐ­το­κρά­το­ρα νὰ ἀ­πεκ­δυ­θεῖ τὸν μο­να­χι­κὸ τρί­βω­να καὶ νὰ με­τα­βῆ στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη γι­ὰ νὰ βο­η­θή­σει στὴν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῆς ἐ­πι­κίν­δυ­νης γι­ὰ τὴ δυ­να­στεί­α κα­τά­στα­σης. Ἡ οὐ­σι­α­στι­κὴ συμ­βο­λή του στὴν  ἥτ­τα τοῦ στα­σι­α­στῆ (979) ἀν­τα­με­ί­φθη­κε μὲ πλου­σι­ο­πά­ρο­χες ἀ­μοι­βὲς ἀλ­λὰ καὶ μὲ τὴν ἀ­πο­δο­χὴ ἐκ μέ­ρους τοῦ αὐ­το­κρά­το­ρα τῶν σχε­δί­ων του νὰ οἰ­κο­δο­μή­σει μο­να­στή­ρι στὸ Ἅ­γι­ον Ὄ­ρος.

Ἱερὰ εἰκόνα τῆς Πορταϊτίσσης

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, Ἁγίου Ὄρους

῾Η ἱερὰ καὶ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης εἶναι ἡ παλαιοτέρα καὶ ἡ περισσότερο τιμωμένη ἀπὸ ὅλους τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς προσκυνητὲς τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.

῾Η Θεομητορικὴ καὶ κατανύσσουσα τὶς ψυχὲς μορφή Της ἕλκει ὅλες τὶς γενεὲς τῶν πιστῶν, ποὺ εὐλαβοῦνται τὴν χάρι Της, ἐμπιστεύονται σ᾽ Αὐτὴν τὴν ζωή τους καὶ δέχονται τὴν εὐλογία Της.

Image

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

στὸ διαδίκτυο

Ιερά Μονή Ιβήρων

Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων | 630 86 ΚΑΡΥΕΣ | ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

+30 23770 23643

imiviron@gmail.com

ΔΩΡΕΕΣ

Paypal
imiviron@gmail.com

Κάταθεση εἰς λογαριασμὸ τῆς Μονῆς
ΙΒΑΝ: GR9301714390006439030020107
BIC: PIRBGRAA (SWIFT CODE)